69

ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 66
Website http://www.soyahellas.gr/

ABOUT ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 251,71
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -3,6
EBITDA (εκ. ευρώ) 15,17
EBITDA (%) -8,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 47,57
Συνολικός δανεισμός (%) 3,8