77

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking -
Website http://www.cpw.gr/

ABOUT ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 210,69
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -
EBITDA (εκ. ευρώ) 17,51
EBITDA (%) -
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 175,41
Συνολικός δανεισμός (%) -