14

ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 14
Website http://www.titan-cement.com/

ABOUT ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2017 και το 2018 παραμένουν θετικές κυρίως χάρις στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ. Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ και ειδικότερα στις ανατολικές πολιτείες όπου δραστηριοποιείται ο Τιτάνας εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί.  Η πολύ καλή πορεία συνεχίστηκε και το 2017, καθώς στο α’ εξάμηνο σημείωσε εκρηκτική αύξηση κερδών κατά 51,4%. Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €13,9 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €9,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.509,15
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 8,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 278,60
EBITDA (%) 28,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 840,46
Συνολικός δανεισμός (%) 13,1