#ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 1 ΜΑΡΚΟΥ Κ.Β. Α.Β.Ε.Ε

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η λίστα με τις 20 ταχύτατα αναπτυσσόμενες παραγωγικές εταιρείες προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη επιχειρήσεις που το 2013 εμφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ. Από αυτές, επιλέχτηκαν εταιρείες που την τετραετία 2010-2013 εμφάνισαν θετικά Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ), ενώ εξαιρέθηκαν οι ζημιογόνες σε μια ή περισσότερες χρήσεις.

Προκειμένου να επιλεχθούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:

Επιλογή όσων εμφάνισαν μείωση του συνολικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) για την περίοδο 2010 – 2013. Στη συνέχεια όσες απέμειναν, κατατάχθηκαν:

1) Bάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλήσεων 2010-2013.

2) Βάσει του ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι δύο παραπάνω κατατάξεις συνδιάστηκαν ώστε να προκύψουν οι 20 ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Επίσης αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και ΚΠΤΦΑ, καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων ή/και ΚΠΤΦΑ το 2013. Επίσης, δεν λήφθηκαν υπόψη θυγατρικές επιχειρήσεις πολυεθνικών ομίλων.