ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 9

COSMOS PROFIL

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Website http://www.cosmosaluminium.gr/index.php/el/

ABOUT COSMOS PROFIL

Δραστηριοποιείται στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου με έδρα στη Λάρισα. Λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη δύο γραμμές διέλασης που προσδίδουν σημαντική παραγωγική δυνατότητα,  ενώ διαχειρίζεται κράματα αλουμινίου σχεδόν όλων των τύπων (ακόμα και ειδικών). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 59,94
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % (2011-2014): 11,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 2,80
EBITDA (%) (2011-2014): 44,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 14,56
Συνολικός δανεισμός (%) 14/11: -4,2