#ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 1 GREEN

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η λίστα με τις 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (εξαιρουμένων των τραπεζών και ασφαλιστικών), οι οποίες το 2014 εμφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ. Από αυτές, επιλέχτηκαν εταιρείες που την τετραετία 2011-2014 εμφάνισαν θετικά ΚΠΤΦΑ (EBITDA), ενώ εξαιρέθηκαν οι ζημιογόνες σε μια ή περισσότερες χρήσεις.

• Προκειμένου να επιλεγούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:

Επιλογή όσων εμφάνισαν μείωση του συνολικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) για την περίοδο 2011-2014.

Στη συνέχεια, όσες απέμειναν, κατατάχθηκαν:

• βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλήσεων 2011-2014.
• βάσει του ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι δύο παραπάνω κατατάξεις συνδυάστηκαν ώστε να προκύψουν οι 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Επίσης, αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και ΚΠΤΦΑ, καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων ή/και ΚΠΤΦΑ το 2014.

Σημειώνεται ότι στη λίστα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις τόσο ελληνικών συμφερόντων, όσο και θυγατρικές ή μέλη ξένων ομίλων.