#1 ΕΛΠΕ

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 1
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 10.468,87
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 12,5
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 114,50
Κέρδη προ φόρων Μεταβολή (%) -29,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 294,67
EBITDA (%) -10,9

About ΕΛΠΕ

Για ακόμα μια χρονιά τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. είναι στη πρώτη θέση της λίστας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης της Ελλάδας και ένας από τους σημαντικότερους ομίλους στο τομέα της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη.