36

ΙNTRACOM

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Δημητριάδης Κων/νος

ABOUT ΙNTRACOM

 H εταιρεία έχει 30ετή ισχυρή παρουσία, ως όμιλος, στην ελληνική και διεθνή αγορά. Οι συμμετοχές της φτάνουν τις 21 χώρες, ενώ ο όμιλος εξάγει σε 60 χώρες.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι στους τομείς των τηλεπικοινωνιακών λύσεων, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των Συστημάτων Πληροφορικής για τράπεζες, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και μεγάλες επιχειρήσεις, των αμυντικών ηλεκτρονικών, της παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών συνδέσεων, και των κατασκευών.

O όμιλος Intracom εμφάνισε περιορισμό ζημιών προ και μετά φόρων, αλλά και μείωση πωλήσεων κατά 4,5% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 519,29
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,3%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) -49,49
Κέρδη προ φόρων (%) 18,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 76,16
EBITDA (%) 54,8