#14 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 14
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.453,64
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -7,5%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 61,28
Κέρδη προ φόρων Μεταβολή (%) -44,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 188,30
EBITDA (%) -14,4

About ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

O ιδρυθείς το 1990 όμιλος Μυτιληναίου κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας και Έργων EPC, ενώ απασχολεί περίπου 2.500 άμεσους και πολύ περισσότερους έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Το 2012 ο όμιλος παρέμεινε κερδοφόρος, παρά την πτώση 44,5% που σημείωσε στα καθαρά κέρδη συγκριτικά με το 2011. 

Στο α’ εξάμηνο του 2013 η καλή πορεία του ομίλου συνεχίστηκε, με αύξηση κύκλου εργασιών στα €730,8 εκατ. (+2,3%), λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στα 102,2 εκατ. (+28%) και καθαρής κερδοφορίας στα 12,5 εκατ. (+47%), παρά τις αυξημένες αποσβέσεις, το υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος και την περαιτέρω φορολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Πρόσφατα ο όμιλος ενισχύθηκε με την είσοδο της καναδικής Fairfax Financial Holdings Limited στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 4,25%.