49

ΣΙΛΚ ΟΙΛ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Μπερσής Παναγιώτης

ABOUT ΣΙΛΚ ΟΙΛ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 388,54
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -7,1
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 0,04
Κέρδη προ φόρων (%) -74,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 2,30
EBITDA (%) -19