18,5 δισ. ευρώ κατέχει το ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες

18,5 δισ. ευρώ κατέχει το ΤΧΣ στις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Κερδοφορία και αύξηση των ταμειακών διαθέσιμων για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Την τριμηνιαία οικονομική του κατάσταση για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2014, δημοσιοποίησε σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται, η αξία των μετοχών που κατέχει το Ταμείο στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 18,5 δισ. ευρώ.

Τα κύρια σημεία της ανακοίνωσης του ΤΧΣ είναι τα ακόλουθα:

– Τα συνολικά έσοδα της εν λόγω περιόδου ανήλθαν στα €1.445 εκ. κυρίως λόγω των θετικών αποτιμήσεων του μετοχικού χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ και την αρνητική επίπτωση της αύξησης των αποτιμήσεων των warrants.

– Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €19 εκ. κυρίως από τα ομόλογα του European Financial Stability Fund (EFSF) που κατέχει το ΤΧΣ.

– Δεν υπήρχαν έσοδα από προμήθειες το 2014 καθώς δεν υπήρξε δραστηριότητα αναδοχής έκδοσης τίτλων.

– Οι δαπάνες προσωπικού και τα Γενικά Διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα περίπου €1.480 χιλιάδες

– Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων καθαρό από δεδουλευμένους τόκους ανήλθε στα €10.933 εκ.

– Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα Ταμειακά ισοδύναμα ανήλθαν στα €533 εκ. Η αύξηση που σημειώθηκε από τα €489 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι αποτέλεσμα των ανακτήσεων από τις εκκαθαρίσεις.

– Η αποτίμηση των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες ανήλθε στα €25,1 δισ. από €22,6 δισ. στο τέλος του 2013.

– Η υποχρέωση από Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα που προέκυψε από την έκδοση των warrants αυξήθηκε στα €3,4 δισ. από τα €2,3 δισ. στο τέλος του 2013.

– Σημαντικά γεγονότα το 2014 ανά συστημική τράπεζα:

  • Τράπεζα Πειραιώς: α) Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,75 δισ. μέσω έκδοσης 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης στα €1,70 ανά μετοχή. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 80,95% σε 67,30%. β) Την 07/07/2014 η τράπεζα ανακοίνωσε την εξάσκηση 4.951.260 δικαιωμάτων με τιμή εξάσκησης €1,77, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 22.160.707 κοινές ονομαστικές μετοχές (0,36% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας). Κατόπιν της εξάσκησης των δικαιωμάτων, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 67,30% σε 66,93%.
  • Alpha Bank: α) Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,2 δισ. μέσω έκδοσης 1.846.153.846 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης στα €0,65 ανά μετοχή. Κατόπιν της έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις 4 Απριλίου 2014, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 81,71% σε 69,90%. β) Στις 10 Ιουνίου 2014 η τράπεζα ανακοίνωσε την άσκηση 60.899.318 warrants με τιμή εξάσκησης €0,46, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 451.179.721 κοινές ονομαστικές μετοχές (3,53% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας). Κατόπιν της εξάσκησης των warrants, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 69,90% σε 66,36%.
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €2.5 δισ. μέσω της έκδοσης 1.136.363.637 κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης €2,20 ανά μετοχή. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 84,38% σε 57,24%.
  • Eurobank: Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €2.864 εκατ. μέσω της έκδοσης 9.238.709.677 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης €0,31 ανά μετοχή. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 95,23% σε 35,41%.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, οι συμμετοχές του Ταμείου αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, επομένως οποιαδήποτε διακύμανση στην αγορά αντικατοπτρίζεται στον ισολογισμό του Ταμείου επηρεάζοντας άμεσα την κερδοφορία και τα κεφάλαιά του. Σήμερα, 10 Ιουλίου 2014, οι μετοχές που κατέχει το Ταμείο στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτιμούνται σε €18,5 δισ.

Διαβάστε ακόμη:

Ζημιές 5,98 δισ. ευρώ στο ΤΧΣ

Το ΤΧΣ σφραγίζει το deal Αlpha Bank – Citi στην Ελλάδα

Απεξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον ELA τον Μάιο