Ακίνητα: Νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ και αυτοματισμοί στις μεταβιβάσεις

Ακίνητα: Νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ και αυτοματισμοί στις μεταβιβάσεις
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαθέσιμα από σήμερα τα νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ - Έρχεται αυτόματη συμπλήρωση Ε9 και λιγότερη γραφειοκρατία.

Διαθέσιμα είναι από σήμερα, 1η Ιουνίου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr) τα νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Τα νέα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με τον ν. 5036/2023, βεβαιώνουν ότι το ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ε9 και δεν απαιτείται για την έκδοσή τους ο αιτών να έχει καταβάλει ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝΦΙΑ. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται για τα νέα πιστοποιητικά που αφορούν ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: ο τύπος, το περιεχόμενο και η διάρκεια ισχύος τους, η διαδικασία έκδοσής τους, οι υπόχρεοι για την υποβολή της αίτησης και τη λήψη του πιστοποιητικού, καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η προσκόμισή του.

Πρόκειται για μια ακόμη μεταρρύθμιση που διευκολύνει τους φορολογούμενους να εξοικονομήσουν χρόνο, καθώς δεν θα χρειάζεται να μεταβούν στην εφορία για να εκδώσουν πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, βεβαίωση τέλους ακίνητης περιουσίας και μια σειρά άλλα πιστοποιητικά που θα παρέχονται ηλεκτρονικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι το πιο βασικό για τη μεταβίβαση. Προσκομίζεται σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο συστήνονται, μεταβάλλονται ή μεταβιβάζονται δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, από τον φορολογούμενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση ΕΝΦΙΑ. Το πιστοποιητικό προσκομίζεται από όλους τους φορολογούμενους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο ως προς το δικαίωμα επί του ακινήτου το οποίο είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ των αντίστοιχων ετών και το οποίο μεταβάλλεται ή μεταβιβάζεται με αυτό.

Τα επισυναπτόμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ εκδίδονται για τα 5 προηγούμενα από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου έτη, ανεξάρτητα από το χρόνο μεταγραφής του. Έτσι βεβαιώνεται ότι στο διάστημα της 5ετίας έχουν πληρωθεί οι φόροι που αναλογούν στο συγκεκριμένο ακίνητο και ότι τα στοιχεία του ακινήτου είναι ακριβή. Επιπλέον, βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό ότι στην περίπτωση της πώλησης το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ε9 και δεν απαιτείται ο αιτών να έχει καταβάλει ή να έχει απαλλαγεί από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με το πλαίσιο παρεμβάσεων που προωθείται με την ψηφιακή δήλωση από την πλατφόρμα myProperty και με μια απλή υπεύθυνη δήλωση οι φορολογούμενοι θα λαμβάνουν βεβαίωση για τη μη μεταβολή των στοιχείων. Καταργείται δηλαδή το πιστοποιητικό μη οφειλής από δωρεές και κληρονομιές.

Η αυτόματη συμπλήρωση στο Ε9 στοιχείων των ακινήτων μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής στο myProperty της ΑΑΔΕ θα απαλλάσσει τους φορολογούμενους από την τροποποίηση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 όταν προχωρούν σε κάποια αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά ή όταν κληρονομιά ακινήτου. Το Ε9 θα ενημερώνεται αυτόματα με τα στοιχεία των δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτων που υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Υπάρχει ωστόσο υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο περιουσιολόγιο-Ε9 πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτου μέχρι και το επόμενο έτος από τη μεταβίβαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ψηφιακά θα υποβάλλεται επίσης δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων και όταν πρόκειται για σύνταξη του οριστικού συμβολαίου για τη μεταβίβαση ακινήτου, μετά από προσύμφωνο, εντός διετίας.

Άλλη μια μεταρρύθμιση, που αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από τον Νοέμβριο, είναι ο «ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου». Πρακτικά, ο συμβολαιογράφος θα δημιουργεί ένα αίτημα μεταβίβασης στην πλατφόρμα εισάγοντας τους ΑΦΜ των συμβαλλομένων μερών και εν συνεχεία τα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να παρέχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις. Με την αποδοχή των προσκλήσεων και την παροχή των εξουσιοδοτήσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη ολοκληρώνεται το αίτημα μεταβίβασης και δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος. Μέσω της πλατφόρμας ψηφιοποιείται η διαδικασία συλλογής 11 δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύνταξη των σχετικών συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), υποχρεωτική για την μεταβίβαση, με την προσκόμιση μόνο δύο ή τριών δικαιολογητικών στους δήμους. Η βεβαίωση ΤΑΠ εκδίδεται εντός πέντε ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και με τις νέες ρυθμίσεις θα ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη βεβαίωση ΤΑΠ είναι: για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου μια φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας ενώ για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου απαιτείται Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: