Έκλεισε το deal της Alpha Bank για το χαρτοφυλάκιο Neptune

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια 1,1 δισ. ευρώ και τη διαχείρισή τους αναλαμβάνει η εταιρεία εταιρία Poseidon Financial Investor DAC.

H Alpha Bank ανακοίνωσε ότι προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την εταιρία Poseidon Financial Investor DAC, η οποία χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιριών συνδεδεμένων με τη Fortress Investment Group LLC, για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξασφαλισμένων κυρίως με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (το «Χαρτοφυλάκιο Neptune»), συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 1,1 δισ. ευρώ, με ημερομηνία αναφοράς την 30.6.2019.

Το συνολικό τίμημα για το Χαρτοφυλάκιο Neptune ανέρχεται σε 24% περίπου επί της συνολικής λογιστικής αξίας, δυνάμενο να αυξηθεί περαιτέρω μέσω μεταβλητού τιμήματος (earnout) σε έως 30% επί της λογιστικής αξίας. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίπτωση σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας και συμβαδίζει πλήρως με το στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε η Alpha Bank τον Νοέμβριο του 2019.

Η Alpha Bank κατάφερε να κλείσει μία πολύ επιτυχημένη συμφωνία για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών Neptune δείχνοντας ευελιξία κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορωνοϊού και αξιοποιώντας την βαθιά της εμπειρία σε σύνθετες συναλλαγές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη της, η τράπεζα κινήθηκε στρατηγικά επιλέγοντας να συναλλαχθεί σε μια μικρότερη περίμετρο, μεγιστοποιώντας έτσι την αξία του χαρτοφυλακίου και αυξάνοντας την ασφάλεια της συναλλαγής, να δεχθεί μέρος του τιμήματος (έως 20%) να είναι μεταβλητό, προκειμένου να επωφεληθεί από τυχόν υπεραξίες που θα προκύψουν από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, και να αναλάβει, μέσω της Cepal, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των προσόδων τα επόμενα έτη.

Η τράπεζα διαπραγματεύθηκε τη λήψη εγγυητικής επιστολής τράπεζας του εξωτερικού με investment grade πιστοληπτική διαβάθμιση για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης για την Alpha Bank, καθώς επιδίωξε και πέτυχε τη μέγιστη δυνατή προστασία του πωλητή.

Η συναλλαγή Neptune, σύμφωνα με την Alpha Bank, είναι μια ακόμα ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί μια μεγάλη συναλλαγή πώλησης χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην μετά-Covid εποχή και αποτελεί προπομπό για την επιτυχή έκβαση του χαρτοφυλακίου Galaxy το οποίο ήδη συγκεντρώνει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σχετικά άρθρα