Ελεύθερα στη Ζώνη Σένγκεν θα κυκλοφορεί η Εύα Καϊλή

Ελεύθερα στη Ζώνη Σένγκεν θα κυκλοφορεί η Εύα Καϊλή
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ç åõñùâïõëåõôÞò Åýá ÊáúëÞ ìéëÜåé óôï óõíÝäñéï ôçò Ïëõìðßáò, êáôÜ ôçí 1ç çìÝñá, óôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï, ÐÝìðôç 20 Ïêôùâñßïõ 2022. Ôï Olympia Forum III äéïñãáíþíåôáé áðü ôï Ïéêïíïìéêü Öüñïõì ôùí Äåëöþí êáé ôçí åöçìåñßäá ÐÁÔÑÉÓ êáé èá äéåîá÷èåß óôéò 20 Ïêôùâñßïõ 2022 óôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï óôçí ÁèÞíá êáé óôéò 21-22 Ïêôùâñßïõ 2022 óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò Äéåèíïýò ÏëõìðéáêÞò Áêáäçìßáò óôçí Áñ÷áßá Ïëõìðßá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÔÓÏÌÙÊÏÓ Á.Å/ÂÁÚÏÓ ×ÁÓÉÁËÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Υπενθυμίζεται ότι αίτημα για υπεράσπιση της ασυλίας της κατέθεσε η ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Με απόφαση του Εφετείου των Βρυξελλών, η κυρία Εύα Καϊλή μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στον χώρο της ζώνης του Σένγκεν χωρίς την άδεια της ανακριτικής αρχής», σημειώνουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι συνήγοροι της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Σβεν Μαρί και Κριστόφ Μαρσάν.

Επιμένει ότι υπήρξε θύμα παρακολουθήσεων

Υπενθυμίζεται ότι αίτημα για υπεράσπιση της ασυλίας της κατέθεσε η ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το αίτημα, μάλιστα, ανακοινώθηκε κατά την έναρξη της Ολομέλειας από την πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Επί της ουσίας, η κ. Καϊλή ζητεί από τους συναδέλφους της να καθορίσουν εάν η ασυλία της παραβιάστηκε στη διάρκεια της έρευνας του Qatargate.

Σύμφωνα, πάντως, με τον συνήγορό της, Σβεν Μαρί, το αίτημα αφορά -ανάμεσα σε άλλα- την παραβίαση της ασυλίας της, καθώς, όπως αναφέρει η κ. Καϊλή, ήταν υπό παρακολούθηση μυστικών υπηρεσιών την περίοδο που μετείχε στην επιτροπή PEGA, που είχε θεσμικά επιφορτιστεί με την έρευνα για την ύπαρξη παράνομων λογισμικών που παρακολουθούσαν τις δραστηριότητες ευρωβουλευτών, αλλά και πολιτών, στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: