ΕΛΠΕ: Πυλώνας ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

Ο Όμιλος EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ απέδειξε ότι ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες επιτυγχάνει ρυθμούς ανάπτυξης και στηρίζει την κοινωνία.

H ανθεκτικότητα του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εν µέσω του κορωνοϊού αλλά και της ραγδαίας υποχώρησης στις διεθνείς τιµές πετρελαίου, φάνηκε ξεκάθαρα µε τη δηµοσιοποίηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Γ’ τριµήνου/ Εννεαµήνου 2020, επιτυγχάνοντας θετικά λειτουργικά και παρά το δυσµενές περιβάλλον, συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA €256 εκατ. λόγω καλής λειτουργίας, εξαγωγών και αξιοποίησης ευκαιριών στη διεθνή αγορά πετρελαιοειδών.

Την ίδια περίοδο σηµείωσε αύξηση εξαγωγών κατά 10% αντισταθµίζοντας εν µέρει τη µειωµένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά, µε τις συνολικές πωλήσεις να φτάνουν τους 3,7 εκατ. τόνους. Επίσης, υλοποιήθηκε µε επιτυχία και ασφάλεια το έργο συντήρησης και αναβάθµισης στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, µία  επένδυση άνω των €130 εκατ., µε έµφαση στη βελτίωση των επιδόσεων και δεικτών ασφαλείας και περιβάλλοντος. Παράλληλα,  ολοκληρώθηκε και η εξαγορά του Φ/Β έργου 204MW στην Κοζάνη, µε την έµπρακτη στήριξη από τις διεθνείς αγορές και την EBRD στη στρατηγική του Οµίλου. Ο Όµιλος συνέχισε να βελτιώνει την κεφαλαιακή του διάρθρωση, αντλώντας επιπλέον ρευστότητα, τόσο από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αλλά και από το τραπεζικό σύστηµα, µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Ουσιαστική και αδιάκοπή συνεισφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Επιδεικνύοντας άριστα αντανακλαστικά, ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  συνέβαλε στη συλλογική εθνική προσπάθεια για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού. Η συνολική κοινωνική συνεισφορά ανέρχεται στα 8 εκατοµµύρια ευρώ για τη στήριξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και της Κοινωνία. Σε πλήρη συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία και τις Διοικήσεις των Νοσοκοµείων, η προσφορά τoυ Οµίλου αφορά στην αγορά προηγµένου ιατρικού εξοπλισµού, αναγκαίων αναλώσιµων υλικών, καθώς και διάφορες δαπάνες για ειδικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε την πανδηµία και την αντιµετώπισή της:

• Προσφορά 10 συστηµάτων διάγνωσης κορωνοϊού στα νοσοκοµεία αναφοράς, εξασφαλίζοντας έτσι την διεξαγωγή 20.000 ελέγχων ηµερησίως.

• Προσφορά περισσότερων από 100.000 αντιδραστηρίων για µοριακά τεστ.

• Δωρεά πάνω από 1,5 εκατοµµύριο λίτρων καυσίµου κίνησης για την πραγµατοποίηση καθηµερινών απολυµάνσεων στους µεγαλύτερους δήµους της χώρας και µεταφορών ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού και αναλωσίµων, σε συνεργασία µε την Aegean Airlines.

• Δωρεά Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκες, γάντια µιας χρήσης) και φαρµάκων σε νοσοκοµειακούς φορείς, σε Δήµους, Οργανώσεις και Φορείς

• Δωρεές σε ΜΚΟ και Ιδρύµατα για ενίσχυση των παρεχόµενων υπηρεσιών τους, λόγω των αυξηµένων αναγκών που προκλήθηκαν από την πανδηµία covid-19.

• Διοργάνωση ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράµµατος απασχόλησης παιδιών Δηµοτικού και δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών τηλεκπαίδευσης.

• Παροχή µειωµένης τιµής στο Πετρέλαιο Θέρµανσης ΕΚΟ κατά 5% αλλά και 12 άτοκες δόσεις µε όλες τις πιστωτικές κάρτες Ελληνικών Τραπεζών κατά τη διάρκεια και των δυο lockdown (Απρίλιος, Μάιος και Δεκέµβριος) .

Στόχος του Οµίλου είναι η συµβολή στην οµαλότερη αντιµετώπιση της πανδηµίας προς όφελος της χώρας και των πολιτών της. Για την αντιµετώπιση αυτής της υγειονοµικής κρίσης, σχεδιάστηκαν έγκαιρα αποτελεσµατικές στρατηγικές οι οποίες βοήθησαν στην αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας και τον απρόσκοπτο εφοδιασµό της αγοράς, διατηρώντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των εργαζοµένων σε όλες τις εγκαταστάσεις.

Δημιουργία αξίας και εταιρική υπευθυνότητα

Για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η δηµιουργία προστιθέµενης αξίας για την οικονοµία και κοινωνία, επιβεβαιώνει την υπεύθυνη στάση και την πολυετή προσφορά του Οµίλου και των θυγατρικών του. Ο Όµιλος υλοποιεί σηµαντικές επενδύσεις, διατηρεί σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας και συµβάλλει στη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών στις χώρες που δραστηριοποιείται δηµιουργώντας, επιπροσθέτως, έµµεσα αποτελέσµατα στην ανάπτυξη, την απασχόληση και το εθνικό προϊόν. Επιπλέον, ο Όµιλος µέσα από τις δραστηριότητές του, συλλέγει και αποδίδει σηµαντικό µέρος των έµµεσων φόρων του Δηµοσίου (Ε.Φ.Κ και ΦΠΑ). Παράλληλα, εκτός της προστιθέµενης αξίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, σε παγκόσµιο επίπεδο το κοινωνικό και οικονοµικό αποτύπωµα του Οµίλου συµβάλλει στην συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Στόχος του Οµίλου είναι η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατός του και η ενίσχυση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, λαµβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων και αφουγκραζόµενος τις επιθυµίες τους.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Growth Makers», που περιλαμβάνει εταιρείες που παράγουν πλούτο με όπλα την καινοτομία, την τεχνολογία και την εξωστρέφεια.