Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμα ύψους 18 εκατ. ευρώ σε εταιρείες καλλυντικών

Με την κατηγορία ότι οι εταιρείες συμμετείχαν σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη για τον καθορισμό εκπτώσεων με αποτέλεσμα τον έμμεσο καθορισμό εύρους τιμών λιανικής.

Πρόστιμα σε έξι εταιρείες καλλυντικών επέβαλε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. ‘Επειτα από έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες συμμετείχαν σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη για τον καθορισμό εκπτώσεων με αποτέλεσμα τον έμμεσο καθορισμό εύρους τιμών λιανικής.

Ακολουθεί αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση:

Κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.), αποφάσισε, κατά πλειοψηφία ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων εταιριών, ότι οι εταιρίες χονδρεμπόρων
καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιμής: ESTEE LAUDER, HELLAS Α.Ε., ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, L’OREAL PRODUITS DE LUXE HELLAS Α.Ε., PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε., NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε., συμμετείχαν, κατά παράβαση του άρθρου 1 ν. 703/77, όπως ίσχυε, και του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ) σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη για τον καθορισμό εκπτώσεων με αποτέλεσμα τον έμμεσο καθορισμό εύρους τιμών λιανικής, κι επέβαλε, σε αυτές πρόστιμα ως ακολούθως:

1) στην ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε. πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εικοσιπέντε ευρώ και 35 λεπτά (5.388.425, 35 ευρώ),

2) στη ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριανταεννέα χιλιάδες οκτακόσια σαρανταεννέα ευρώ και 41 λεπτά (1.939.849, 41 ευρώ),

3) στη L’OREAL PRODUITS DE LUXE HELLAS Α.Ε. δύο εκατομμύρια εξακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες εκατόν σαρανταπέντε ευρώ και 30 λεπτά (2.624.145, 30 ευρώ),

4) στην PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε.: ένα εκατομμύριο επτακόσιες εννενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και 98 λεπτά (1.793.374, 98 ευρώ),

5) στη NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. τέσσερα εκατομμύρια εννενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και 42 λεπτά (4.093.260, 42 ευρώ) και

6) στη ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε. δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και 70 λεπτά (2.999.878, 70 ευρώ).

Επίσης, με την απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρέωσε τις ανωτέρω εταιρίες να παύσουν τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση, και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον με απειλή για κάθε μία από αυτές χρηματικής ποινής ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης, από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης και εφεξής.

Σχετικά άρθρα