Fast track διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών – Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υποδομών

Fast track διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών – Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υποδομών
Φωτογραφία από drone που εικονίζει πλημμυρισμένη έκταση στην περιοχή του χωριού Πηνειάδα Τρικάλων, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Daniel, την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί από την κακοκαιρία "Daniel" ύστερα κι από τον εντοπισμό της σορού ενός 51χρονου κτηνοτρόφου σε ρέμα κοντά στον οικισμό Πετρωτό Δομοκού. Στην περιοχή μεταξύ Τρικάλων και Καρδίτσας, κατά μήκος του Ληθαίου Ποταμού, παραποτάμου του Πηνειού, ο οποίος έχει πλημμυρίσει και έχει σπάσει και το φράγμα στο Προάστιο, εντοπίζεται επιχειρησιακά το πολύ δύσκολο πεδίο. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στις πληγείσες περιοχές απαιτείται η κατεπείγουσα εκτέλεση των έργων   

Στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και απαιτείται η κατεπείγουσα εκτέλεση των έργων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αποκατάσταση των υποδομών τους το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να αναλαμβάνει, μέσω των υπηρεσιών και των εποτευόμενων φορέων του, τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών ακόμη και όταν δεν υπάγονται στις αρμοδιότητές του.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που κατατέθηκε στη Βουλή, (https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/12354304.pdf), σύμφωνα με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση για την εξειδίκευση με υπουργικές αποφάσεις, των προς εκτέλεση έργων που είναι κατεπείγοντα και αναγκαία, αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές.

Ενώ για την υποβοήθηση της αναθέτουσας αρχής για τη σύνταξη των απαιτούμενων στοιχείων, μπορεί να συνάπτεται σύμβαση με Νομικούς και Τεχνικούς Συμβούλους, έναντι αμοιβής εντός εντός προβλεπόμενων ορίων. Με υπουργική απόφαση, μπορεί να καθορίζονται το είδος και ο ανώτατος αριθμός των συμβούλων. Η εκπόνηση των μελετών και της μελέτης κτηματογράφησης και κτηματολογίου γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου.

Επίσης ορίζεται ότι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων διενεργούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (άρθρο 7Α ν.282/2ΟΟΙ), χωρίς να αποκλείεται και η διαδικασία επίταξης των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων μετά των συστατικών τους και των επικειμένων.

Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, επιτρέπεται με Κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ιδίου Υπουργείου και του φορέα προέλευσης και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η απόσπαση υπαλλήλων μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα ή η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξειδικευμένου προσωπικού, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την αντιμετώπιση τιον ανωτέρω αναγκών του.

Επιτρέπεται επίσης, η σύσταση με υπουργική απόφαση, Ομάδων Εργασίας από υπαλλήλους του Υπουργείου, ειδικούς επιστήμονες και άλλα κατάλληλα πρόσωπα, για τη μελέτη και παρακολούθηση ειδικών Θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των προτεινομένων διατάξεων.

Στην τροπολογία προβλέπεται η τροποίηση του άρθρου 18 του Ν.4797/2Ο21 σχετικά με την αποζημίωση των αρμοδίων οργάνων για τη διενέργεια αυτοψιών και καταγραιρών σε περιπτώσεις ιρυσικών καταστροφών και προβλέπονται τα εξής:

α. Καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης και στα μέλη των κλιμακίων που διενεργούν αυτοιμίες καθώς και των ομάδων συντονισμού και υποστήριζιις της διαδικασίας των ενισχύσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κατά τα ισχύοντα, καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης και χορηγείται αποζημίωση μόνο στα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής.

β. Παρέχεται η δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης έκτασης ζημιών σε επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς ή σε νοικοκυριά ή κτήρια να χορηγείται αποζημίωση και στα κλιμάκια που διενεργούν αυτοψίες και καταγραφές για τα μέτρα ενισχύσεων καθώς και στις ομάδες συντονισμού και υποστήριέης της διαδικασίας των ενισχύσεων. Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω πρόβλεψη υφίσταται για μεγάλης έκτασης ζημίες μόνο σε επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς και η αποημίωση χορηγείται μόνο στις επιτροπές κρατικής αρωγής. Το ύψος οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της προαναφερόμενης αποζημίωσης θα καθοριστούν με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση..

γ. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ισχύουν αναδρομικά από την 11η Ιουλίου του 2023.

Επίσης καθορίζεται η διαδικασία σύμφωνα με την οποία καλύπτονται τα έξοδα έκτακτου ελέγχου τιο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης υδειούχου εγκαταστάτη (ΥΔΕ), για τις Εσιοτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) των κτησμάτων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, σε περιοχές της επικράτειας, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω της κακοκαιρίας

Ειδικότερα:

– Ορίζεται ότι τα έξοδα που προκύπτουν από την ανωτέριο αιτία καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό από τον οποίον διατίθεται ποσό 12 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ που ίσχυε.

– Προβλέπεται η διαδικασία καταβολής από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (διαχειριστής του προαναφερόμενου ειδικού λογαριασμού) του ποσού του κόστους έκδοσης ΥΔΕ απευθείας στον Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη.

– Με κ.υ.α. καθορίζονται οι δικαιούχοι, η διαδικασία, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά παροχή, τα δικαιολογητικά, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, ο χρόνος και ο τρόπος κάλυψης των εξόδων κ.λπ.

– Θεσπίζεται ειδικό φορολογικό καθεστώς ως προς το ποσό της κατά τα ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης (αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων) κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη υπαγόμενο σε οποιαδήποτε κράτηση

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου το οριζόμενο χρονικό διάστημα (λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2023), η προθεσμία παράτασης αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό.

Ποιες οι επιπτώσεις στον προϋπολογισμό

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται, επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1.  Δαπάνη από: α) την καταβολή δαπανών μετακίνησης στα μέλη των κλιμακίων που διενεργούν αυτοψίες και καταγραφές σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών καθώς και των ομάδων συντονισμού, διασταύρωσης και υποστήριξης της διαδικασίας των ενισχύσεων,

β) τη δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης στα μέλη των προαναφερόμενων οργάνων σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης έκτασης ζημιών καθώς και από τη διεύρυνση των περιπτώσεων (νοικοκυριά και κτήρια) τόσο για τα μέλη των εν λόγω οργάνων όσο και για τα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγης. Η εν λόγω δαπάνη, εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό δικαιούχων και μετακινήσεων, ύψος αποζημίωσης κ.λπ.).

2. Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση: α) σύναψης συμβάσεων της αναθέτουσας αρχής με Νομικούς και Τεχνικούς Συμβούλους για την υποβοήθηση αυτής με καταβολή αμοιβής σε αυτούς,

β) καταβολής αποζημιώσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων προς την εκτέλεση έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,

γ) πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξειδικευμένου προσωπικού, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την ιος εκ τούτου κάλυψη του μισθολογικού κόστους αυτού,

δ) σύστασης Ομάδων Εργασίας για τη μελέτη και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων όσον αφορά στην εκτέλεση των οριζόμενων έργων και την καταβολή αποζημίωσης.

3. Απώλεια δημοσίων εσόδων λόγω της θέσπισης ειδικού φορολογικού καθεστώτος για την οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στους δικαιούχους. στο πλαίσιο της διαδικασίας κάλυψης των εξόδων του έκτακτου επανελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσειον και της έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου εγκαταστάτη (ΥΔΕ), για τις Εσιοτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) των κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές της επικράτειας, που κηρύχθηκαν σε Κατάσταση ‘Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω της κακοκαιρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: