Γιάννης Ιωαννίδης: Ρίγη συγκίνησης στην επιμνημόσυνη δέηση για τον «Ξανθό»

Γιάννης Ιωαννίδης: Ρίγη συγκίνησης στην επιμνημόσυνη δέηση για τον  «Ξανθό»
Öùôïãñáößá áñ÷åßïõ ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé ôïí õöõðïõñãü Áèëçôéóìïý ÃéÜííç Éùáííßäç óôçí ðáñïõóßáóç ôùí åìöáíßóåùí ôçò ÅëëçíéêÞò ÏëõìðéáêÞò áðïóôüëçò ãéá ôïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò ôïõ Ëïíäßíïõ 2012, ÁèÞíá, ÔåôÜñôç 4 Éïõëßïõ 2012. Öôù÷üôåñï åßíáé áðü óÞìåñá (4/10) ôï åëëçíéêü ìðÜóêåô, êáèþò Üöçóå ôçí ôåëåõôáßá ðíïÞ ôïõ ï ÃéÜííçò Éùáííßäçò. Ï «Îáíèüò», üðùò Þôáí ôï ðñïóùíýìéï ôïõ óôïõò ðÜãêïõò, óõíÝäåóå ôï üíïìÜ ôïõ ìå ôïí ¢ñç Èåóóáëïíßêçò, ôüóï ùò ðáßêôçò üóï êáé ùò ðñïðïíçôÞò ôçò ìåãÜëçò ïìÜäáò ôùí Íßêïõ ÃêÜëç êáé Ðáíáãéþôç ÃéáííÜêç (1978-79 êáé 1982-1990) ðïõ Ýâáëå ôï Üèëçìá óôá óðßôéá ôùí ÅëëÞíùí ôç äåêáåôßá ôïõ 80. Áðü ôï 1991 Ýùò ôï 1996 äéåôÝëåóå ðñïðïíçôÞò ôïõ Ïëõìðéáêïý, áêïëïýèçóå ç èçôåßá óôçí ÁÅÊ (1996-98) ãéá íá åðéóôñÝøåé óôïí Ïëõìðéáêü (1999-2000). Ï ÃéÜííçò Éùáííßäçò áó÷ïëÞèçêå êáé ìå ôçí ðïëéôéêÞ êáé äéåôÝëåóå õöõðïõñãüò Áèëçôéóìïý. O ÃéÜííçò Éùáííßäçò ãåííÞèçêå óôéò 26 Öåâñïõáñßïõ 1945 óôç Èåóóáëïíßêç. ÔåôÜñôç 04 Ïêôùâñßïõ 2023. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ρίγη συγκίνησης στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Γιάννη Ιωαννίδη στην Βούλα.

Το απόγευμα της Παρασκευής (6/10, 17:00) θα πραγματοποιηθεί στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης η κηδεία του Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος “έφυγε” από τη ζωή χθες σε ηλικία 78 ετών.

Ωστόσο, το πρωί της Πέμπτης (5/10) έγινε η επιμνημόσυνη δέηση στον Άγιο Ιωάννη Βούλας, προκειμένου να μπορέσουν να πουν το τελευταίο τους αντίο στον “ξανθό” του ελληνικού μπάσκετ, όσοι βρίσκονται στην Αθήνα και δεν έχουν την δυνατότητα να ταξιδέψουν στην συμπωτεύουσα για την εξόδιο ακολουθία.

Όπως μεταδίδει το SPORT24, η οικογένεια του Γιάννη Ιωαννίδη εξέφρασε την επιθυμία αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης.

Ο σπουδαίος προπονητής, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες του Άρη και του Ολυμπιακού τη δεκαετία του ’80 και του ’90, άφησε την τελευταία πνοή του έπειτα από μάχη με προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν τα τελευταία χρόνια.

Από το 2004 μέχρι και το 2015 υπήρξε βουλευτής στην Εκλογική περιφέρεια Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και μετά τις εκλογές του 2007 διορίστηκε στη θέση του υφυπουργού Πολιτισμού.

Μεταξύ άλλων, διετέλεσε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, της Υποεπιτροπής για την Παρακολούθηση θεμάτων Αθλητισμού, της Διαρκούς Επιτροπής Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Διακομματικής Επιτροπής για τη Διαμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Εγγυήσεων Διαφάνειας στον Αθλητισμό, καθώς και της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τα ρεκόρ τίτλων και νικών στην Ελλάδα

Ο Γιάννης Ιωαννίδης αποτελούσε μία εμβληματική μορφή των ελληνικών πάγκων και παρότι αποσύρθηκε πριν από δύο δεκαετίες, παραμένει στο πάνθεον με ακατάρριπτα ρεκόρ. Ένα εξ αυτών αφορά στα πρωταθλήματα Ελλάδας, αφού είναι ο “Μίδας” των τίτλων στη χώρα μας.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Ιωαννίδης στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας το 1979, στην πρώτη σεζόν του στον Άρη και κατόπιν το 1983, έχοντας επιστρέψει στον πάγκο των “κιτρίνων”. Από το 1985 μέχρι το 1990 κατέκτησε έξι σερί πρωταθλήματα και ύστερα από την κάθοδό του στον Πειραιά για τον Ολυμπιακό, πανηγύρισε ακόμα τέσσερα διαδοχικά, από το 1993 μέχρι το 1996.

Τα δώδεκα πρωταθλήματα Ελλάδας αποτελούν το ρεκόρ Ελλάδας που δεν κατάφερε να πιάσει ούτε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μένοντας στα έντεκα με τον Παναθηναϊκό.

Εκτός των δώδεκα πρωταθλημάτων, ο Ιωαννίδης πανηγύρισε και έξι κύπελλα, τα πέντε με τον Άρη και το ένα με τον Ολυμπιακό.

Το ρεκόρ των νικών

Σε αυτά τα περίπου είκοσι χρόνια που ήταν τεχνικός στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ πανηγύρισε 418 νίκες, επίδοση που επίσης αποτελεί ρεκόρ για την Ελλάδα, από καταβολής Α’ Εθνικής (1963-1964).

Εξ αυτών, οι 80 σημειώθηκαν σερί μέσα σε 3,5 χρόνια από το 1985 μέχρι το 1988, ακόμα ένα ρεκόρ που μοιάζει απίθανο να καταρριφθεί.

Τα, δε, 489 παιχνίδια του στην κατηγορία τον κατατάσσουν στην 3η θέση της σχετικής λίστας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Πηγή: news247.gr