ΥΠΑΝ: Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο για την επίτευξη των γενικών στόχων της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ και την κανονιστική υποχρέωση της χώρας μας για τήρηση της διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών για τη διαχείριση των πόρων των ευρωπαϊκών και διαρθρωτικών επενδυτικών ταμείων.

Ανοιχτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, προκηρύσσει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο για την επίτευξη των γενικών στόχων της επικοινωνίας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και την κανονιστική υποχρέωση της χώρας μας για τήρηση της διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών για τη διαχείριση των πόρων των ευρωπαϊκών και διαρθρωτικών επενδυτικών ταμείων.

Σκοπός του προκηρυσσόμενου έργου είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας που θα αναδείξει:

 • Την προστιθέμενη αξία των έργων και δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη και την καίρια συμβολή του στην αντιμετώπιση των υγειονομικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης της πανδημίας COVID-19.
 • Τις προτεραιότητες των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, της οποίας η διαβούλευση και ο σχεδιασμός προχωρούν υπό την ευθύνη της γενικής γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και πρόκειται να ολοκληρωθούν τους αμέσως επόμενους μήνες.

Επιπρόσθετα, στόχος του προκηρυσσόμενου έργου είναι η ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τον ρόλο και τα επιτεύγματα της Πολιτικής Συνοχής και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), μέσω δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα, τον θετικό αντίκτυπο και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη των υλοποιούμενων δράσεων και έργων για την ελληνική οικονομία και κοινωνία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιδιώκεται, ταυτόχρονα, η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που εξακολουθούν να προσφέρονται μέσω των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το εναπομένον διάστημα, μέχρι την τυπική ολοκλήρωσή του στο τέλος του 2023. Διαχρονικά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων με την ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων, την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και την ενδυνάμωση των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.

Πρόσκληση στελέχωσης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση των μονάδων της απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από τη ΜΟΔ Α.Ε ή από άλλες ειδικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά στην πλήρωση συνολικά των δώδεκα (12) κενών θέσεων της Ειδικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

 • Δέκα θέσεις της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ και
 • Δύο θέσεις της κατηγορίας ΔΕ.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

 • Οκτώ θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής:
 1. Δύο θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή με συναφές πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο θετικών επιστημών με ειδική εμπειρία στην πληροφορική, για το Γραφείο ΟΠΣ της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.
 2. Μία θέση της κατηγορίας ΠΕ Νομικών.
 3. Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ (κατά προτίμηση οικονομολόγων) με εξειδίκευση/εμπειρία στα χρηματοδοτικά εργαλεία
 4. Τρεις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, (ΠΕ Μηχανικών, ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Οικονομολόγων/Λογιστών), με εμπειρία στον προγραμματισμό ή/και αξιολόγηση/παρακολούθηση/διαχείριση/έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων κρατικών ενισχύσεων που περιλαμβάνονται σε τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τομείς: επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό, αναπτυξιακές υποδομές.
 • Δύο θέσεις κατηγορίας ΤΕ Λογιστικής ή/και Πληροφορικής,
 • Δύο θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού – Διοικητικού Λογιστικού ή Γραμματέων. Οι προς πλήρωση θέσεις της κατηγορίας ΔΕ αφορούν στελέχη διοικητικής υποστήριξης των Μονάδων της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, με κύρια καθήκοντα την τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, συμμετοχή σε επιτροπές κ.λ.π.

Οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αριθμ. 44212/ΚΠΣΓ΄301/29- 12-2000 (Β΄ 1623), ενώ είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις ειδικών υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας ή του Γ΄ ΚΠΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, και την αίτηση υποψηφιότητας, και να τα αποστείλουν, συνοδευόμενα από τους αναφερόμενους τίτλους σπουδών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gmakraki@mou.gr.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού. Η πρώτη αξιολόγηση του προσωπικού θα διενεργηθεί στις 28/5/2020. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά κάθε ένα μήνα) θα εξετάζονται τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ: 2131503764, 2131503781 και ώρες 09:00 έως 17:00.