Κέρδη ρεκόρ για την Γ.Ε. Δημητρίου της Quest

Κέρδη ρεκόρ για την Γ.Ε. Δημητρίου της Quest
Σε κερδοφορία πέρασε η εταιρεία, έναντι ζημιών το 2021.

Κέρδη ρεκόρ, από ζημιές που είχε εμφανίσει στη χρήση του 2021 πέτυχε πέρυσι η ΓΕ Δημητρίου που έχει περάσει στον έλεγχο του ομίλου Quest συμφερόντων του Θεόδωρου Φέσσα. Η εκτίναξη των προ φόρων κερδών στα 31,649 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 1,563 εκατ. ευρώ στο 2021) και των καθαρών κερδών στα 31,724 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 1,516 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021) συνδέεται με τη διαγραφή υποχρεώσεων σε συνέχεια της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης ύψους 32,773 εκατ. ευρώ.

Η είσοδος του νέου επενδυτή (Quest Συμμετοχών) κατά 99,09% και η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης δημιούργησε ξανά τις συνθήκες για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον χώρο του Κλιματισμού και των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, αναφέρει η εταιρεία στις οικονομικές της καταστάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σημειώνεται ότι η εταιρεία υπέγραψε την 30.3.2021 συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 31 επ. του ν. 4738/2020 με την πλειοψηφία των πιστωτών της, μεταξύ των οποίων και με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τραπεζικό δανεισμό, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους σημαντικότερους προμηθευτές της και τους εργαζομένους της. Συναινούντες πιστωτές ήταν , επίσης, το Eλληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη Συμφωνία Εξυγίανσης συμβλήθηκε, επίσης, ως στρατηγικός επενδυτής η εταιρεία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με στόχο την αναδιάρθρωση των οφειλών της εταιρείας, οι οποίες την 31η Δεκεμβρίου του 2020 ανέρχονταν σε 48.837.414,17 ευρώ. Με την υπ’ αριθμόν 146/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) έγινε δεκτή η από 31/03/2021, αίτηση της εταιρείας, περί άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης και επικυρώθηκε η με ημερομηνία 30/03/2021 συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των πιστωτών της.

Πέρυσι ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 13,792 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 29,21% έναντι του 2021, το ποσοστό μικτού κέρδη διαμορφώθηκε σε 28,24% έναντι 40,90% ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν σε 31,682 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 485 χιλ. ευρώ στη χρήση 2021). Σε ότι αφορά τις συνολικές βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου την 31.12.2022 ήταν 19,817 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 12,17%.

Σημειώνεται ότι στον όμιλο Γ.Ε. Δημητρίου περιλαμβάνονται εκτός της μητρικής και οι συνδεδεμένες με αυτήν (θυγατρικές) εταιρείες «G.E.D. TOYOTOMI ITALIA SRL», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 99%, η «SINGER APPLIANCES BULGARIA O.O.D. » στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 80%, και η «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 65%, μέχρι και την ημερομηνία 30/12/2022 οπότε και μεταβίβασε την συμμετοχή της.

Σε ότι αφορά το πρόστιμο ύψους 509.275,85 ευρώ που της επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχει εξοφληθεί ολοσχερώς από την εταιρεία η οποία έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία έχει οριστεί να συζητηθεί στις 13.06.2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: