Μητσοτάκης από Τέμπη: Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο

Μητσοτάκης από Τέμπη: Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο
Ï ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò (Ä) ðñïóÝñ÷åôáé óôï óçìåßï ðïõ óçìåéþèçêå ôï óéäçñïäñïìéêü äõóôý÷çìá Ýîù áðü ôç ËÜñéóá, ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñùèåß ãéá ôéò Ýùò ôþñá åîåëßîåéò áðü ôïõò õðåýèõíïõò ôùí åðé÷åéñÞóåùí ôùí óùóôéêþí óõíåñãåßùí , ÔåôÜñôç 1 Ìáñôßïõ 2023. Ìßá åðéâáôéêÞ áìáîïóôïé÷ßá óõãêñïýóèçêå ìå ìßá åìðïñåõìáôéêÞ Ýîù áðü ôç ËÜñéóá, åíþ åêôñï÷éÜóôçêáí ôá äýï ðñþôá âáãüíéá ôçò åðéâáôéêÞò áìáîïóôïé÷ßáò êáé åêäçëþèçêå ðõñêáãéÜ. Óå 36 áíÝñ÷ïíôáé ìÝ÷ñé óôéãìÞò ïé åðéâåâáéùìÝíïé íåêñïß åîáéôßáò ôçò óýãêñïõóçò åðéâáôéêÞò áìáîïóôïé÷ßáò ìå åìðïñåõìáôéêÞ, áñãÜ ôï âñÜäõ ôçò Ôñßôçò óôçí ðåñéï÷Þ Åõáããåëéóìüò, êïíôÜ óôá ÔÝìðç, óýìöùíá ìå íåüôåñç åíçìÝñùóç áðü ôïí åêðñüóùðï Ôýðïõ ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò, ôïí ðýñáñ÷ï Âáóßëç ÂáèñáêïãéÜííç. ÐáñÜëëçëá 66 Üôïìá íïóçëåýïíôáé óå íïóïêïìåßá, åê ôùí ïðïßùí ïé 60 óå áðëÝò êëßíåò êáé ïé õðüëïéðïé 6 óå ÌÅÈ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/Á×ÉËËÅÁÓ ×ÇÑÁÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στον τόπο της τραγωδίας βρέθηκε ο πρωθυπουργός.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που βιώνουμε σήμερα ως χώρα. Μιλάμε για μία ανείπωτη τραγωδία» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το σημείο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και συμπλήρωσε: «Η σκέψη μας σήμερα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα με τους συγγενείς των θυμάτων. Υποχρέωσή μας είναι να περιθάλψουμε τους τραυματίες και από εκεί και πέρα να ταυτοποιήσουμε τις σορούς.

Από εκεί και πέρα, ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ: θα μάθουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: