Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των Attica από την Ideal

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των Attica από την Ideal
Îåêßíçóå óÞìåñá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ôï Attica, the department store, ôï ìåãáëýôåñï ðïëõêáôÜóôçìá ôçò ÅëëÜäáò ðïõ èá åêôåßíåôáé óå 8 åðßðåäá, ìå ðåñéóóüôåñá áðü 300 shops in a shop êáé 500 äéáöïñåôéêÝò åðþíõìåò ìÜñêåò, ÓÜââáôï 9 Áðñéëßïõ 2005. Ôï Attica óôåãÜæåôáé óôï CityLink (ðñþçí ÌÝãáñï Ìåôï÷éêïý Ôáìåßïõ Óôñáôïý) ôïõ ïðïßïõ ôï ïéêïäïìéêü óõãêñüôçìá ðåñéâÜëëåôáé áðü ôéò ïäïýò Óôáäßïõ, Âïõêïõñåóôßïõ, Ðáíåðéóôçìßïõ êáé ÁìåñéêÞò êáé áðïôåëåßôáé áðü 9 åðß ìÝñïõò êôßóìáôá, óõíïëéêïý åìâáäïý ðåñßðïõ 65.000 ô.ì, ôá ïðïßá åêôåßíïíôáé óå 6 ïñüöïõò êáé 3 õðüãåéá. Ôï áêßíçôï Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý äéáôçñçôÝï êáé éóôïñéêü ìíçìåßï ôçò ðüëçò ôùí Áèçíþí, ùò ÷áñáêôçñéóôéêü äåßãìá áñ÷éôåêôïíéêÞò äçìïóßùí êôéñßùí ôçò åðï÷Þò ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ. Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Ideal πλέον καθίσταται εμμέσως η μοναδική μέτοχος της ΑΤΤΙΚΑ

Η Ideal Holdings με σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιβεβαίωσε την εξαγορά των πολυκαταστημάτων Attica.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 21.06.2023 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 1η Σεπτεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκε η εξαγορά, αντί συνολικού τιμήματος ευρώ 100.000.000, του 100% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία KT Golden Retail Venture LTD («ΚΤ»), η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΑΤΤΙΚΑ»).

Η Εταιρεία πλέον, καθίσταται εμμέσως η μοναδική μέτοχος της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ. Τα αποτελέσματα της ΑΤΤΙΚΑ θα ενοποιούνται στα αποτελέσματα της Εταιρείας με αρχή το 3ο τρίμηνο του 2023, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και μετά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: