Οι λεπτομέρειες του deal της BC Partners με Μητροπολιτικό Κολλέγιο και ΙΕΚ ΑΚΜΗ 

Οι λεπτομέρειες του deal της BC Partners με Μητροπολιτικό Κολλέγιο και ΙΕΚ ΑΚΜΗ 
O Nßêïò Óôáèüðïõëïò (Managing Partner, BC Partners, UK), ìéëÜåé óå ðÜíåë ôçí 3ç çìÝñá ôïõ 6oõ Ïéêïíïìéêïý Öüñïõì ôùí Äåëöþí, óôï ÌÝãáñï ôïõ Æáððåßïõ, ÔåôÜñôç 12 ÌáÀïõ 2021. Óôï öåôéíü Öüñïõì óõììåôÝ÷ïõí 800 õøçëïß êáëåóìÝíïé ïìéëçôÝò áðü 42 ÷þñåò. Ôï öåôéíü ðñüãñáììá Ý÷åé ìåãÜëç äéÜñêåéá åðåéäÞ ðåñéëáìâÜíåé áñêåôÝò êáé óçìáíôéêÝò åíüôçôåò áöéåñùìÝíåò óôçí ÅëëçíéêÞ ÅðáíÜóôáóç ôïõ 1821. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÚÏÓ ×ÁÓÉÁËÇÓ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στον έλεγχο της BC Partners περνά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις υπεγράφη η οριστική συμφωνία για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και του ΙΕΚ ΑΚΜΗ (από κοινού «Όμιλος»), κορυφαίων παρόχων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, από τη BC Partners σε συνεργασία με τους ιδρυτές Κωνσταντίνο και Καλλιόπη Ροδοπούλου, οι οποίοι παραμένουν μέτοχοι και θα συνεχίσουν να στηρίζουν την επιχείρηση.

Πηγές της αγοράς μιλώντας στο Fortune Greece αναφέρουν ότι η BC Partners εξαγοράζει ποσοστό της τάξης του 80-90% του εκπαιδευτικού ομίλου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το τίμημα να κινείται πάνω από τα 150 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το Β’ τρίμηνο του 2023.

Με αυτή τη νέα του επένδυση η BC Partners, κορυφαία διεθνής εταιρεία επενδύσεων, υπό τον Νίκο Σταθόπουλο διευρύνει το επενδυτικό της εκτόπισμα στη χώρα. Η συμφωνία είναι η δεύτερη επένδυση της BC Partners GR Investment LP (BCPGR), του ειδικού επενδυτικού βραχίονα της BC Partners που επιδιώκει να επενδύει και να υποστηρίζει εταιρείες με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τα τελευταία 16 χρόνια, μέσω των κεφαλαίων που διαχειρίζεται η BC Partners, έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στις Pharmathen, Pet City, Wind και Nova (για την οποία έχουν δεσμευτεί 2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών).

Η επένδυση της BCPGR στον όμιλο του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και του ΙΕΚ ΑΚΜΗ αντανακλά το ξεχωριστό ενδιαφέρον της BC Partners στην εκπαίδευση και υλοποιείται σε συνέχεια των επενδύσεών της σε κορυφαίες διεθνώς εταιρείες του κλάδου, όπως η Springer Nature, κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών επιστημονικών, τεχνικών και ιατρικών πληροφοριών, η Keesing, εταιρεία ανάπτυξης και έκδοσης εκπαιδευτικού περιεχομένου και η EAB, πάροχος έρευνας, λογισμικού και τεχνολογικών υπηρεσιών -συνδρομητικής βάσης- στον κλάδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τον ομίλου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, η είσοδος της BC Partners ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού ομίλου και εκτός των ελληνικών τειχών.

Σήμερα, ο όμιλος που συμπληρώνει 40 χρόνια στην αγορά, μετά από συνεχείς επενδύσεις, λειτουργεί δίκτυο 27 εκπαιδευτηρίων και υποκαταστημάτων, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και παρέχει διεθνή και καινοτόμο εκπαίδευση σε περισσότερους από 22.000 φοιτητές, σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών κλάδων.

Αναφερόμενος στο νέο deal ο Νίκος Σταθόπουλος, πρόεδρος της BC Partners, δήλωσε: «Ο Όμιλος αντανακλά τα χαρακτηριστικά που αναζητούμε στις επενδύσεις μας: ηγέτες της αγοράς που επωφελούνται από τη μακροπρόθεσμη και ανθεκτική ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία σε πολλά επίπεδα. Σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο και την Καλλιόπη, θα υποστηρίξουμε τον Όμιλο στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής του, μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ψηφιακών πρωτοβουλιών και της διεθνούς επέκτασης της επιχείρησης».

Ο Κωνσταντίνος Ροδόπουλος και η Καλλιόπη Ροδοπούλου, ιδρυτές του Ομίλου, σημείωσαν: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την BC Partners, η οποία έχει μια αποδεδειγμένα επιτυχημένη παρουσία στην Ελλάδα, εισάγοντας έναν πλούτο διεθνούς τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής αριστείας. Η εμβληματική αυτή επένδυση αναδεικνύει τα ισχυρά θεμέλια στα οποία βασίζεται η ελληνική αγορά, ενώ θα μας υποστηρίξει, ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες με βάση τα υψηλότερα εκπαιδευτικά πρότυπα στις νέες και στους νέους στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: