Ποιοι μπορούν να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος και πώς

Ποιοι μπορούν να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος και πώς
Photo: pixabay.com
Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος οι επιχειρήσεις που δεν έκαναν απολύσεις και ταυτόχρονα θα προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης.

Τη δυνατότητα να γλιτώσουν από την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος του 2022, αλλά και των επόμενων ετών έχουν περίπου 900.000 μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, εφόσον προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης ακόμη και αν πρόκειται για ένα εργαζόμενο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μειώσουν τον αριθμό των παλαιών εργαζομένων.

Η νέα διάταξη του υπουργείου Οικονομικών ορίζει ότι απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ ετησίως που αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστο για 3/12 σε ετήσια βάση. Η απαλλαγή από το τέλος αφορά το έτος που συντελείται η αύξηση της απασχόλησης.

Τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα αποσαφηνίσει κοινή υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί σύντομα και η οποία θα καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της αύξησης του συνολικού χρόνου απασχόλησης εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, τον τρόπο και τη διαδικασία διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι προϋποθέσεις

Συγκεκριμένα, η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος παρέχεται σε επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Τα ακαθάριστα έσοδά τους να μην υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως.
 • Να αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστο για 3/12 σε ετήσια βάση.
 • Η απαλλαγή από το τέλος αφορά το έτος που συντελείται η αύξηση της απασχόλησης.

Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που ένας επαγγελματίας ο οποίος σήμερα δεν απασχολεί κανέναν εργαζόμενο αποφασίσει και προχωρήσει την 1η Οκτωβρίου 2022 στην πρόσληψη ενός εργαζομένου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 τότε για τη χρήση του 2022 ο επαγγελματίας θα απαλλαγεί από το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ.

Ο επαγγελματίας θα διαπιστώσει ότι το τέλος επιτηδεύματος, ένα μέτρο που επιβλήθηκε τα χρόνια του μνημονίου, θα έχει σβήσει από το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλει το 2023.

Το τέλος επιτηδεύματος

Τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος για επαγγελματίες, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που ισχύουν σήμερα ανέρχονται σε:

 • 400 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 • 500 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
 • 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 • 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.

Ποιοι απαλλάσσονται

Σημειώνεται ότι σήμερα χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων:

 • Εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.
 • Όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
 • Έμποροι εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής τους.
 • Αγρότες του κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.