Σαρωτικοί έλεγχοι ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο οι «πειραγμένες» ταμειακές και φορολογικές παραβάσεις

Σαρωτικοί έλεγχοι ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο οι «πειραγμένες» ταμειακές και φορολογικές παραβάσεις
ÉäéïêôÞôçò êáôáóôÞìáôïò 'êüâåé' áðüäåéîç ëéáíéêÞò ðþëçóçò óå ðåëÜôç , ÁèÞíá ÔåôÜñôç 3 Öåâñïõáñßïõ 2010. Ç ÅõñùðáéêÞ Åíùóç åíÝêñéíå ôï Ðñüãñáììá ÁíÜðôõîçò êáé Óôáèåñüôçôáò ôçò ÅëëÜäáò åíþ óõã÷ñüíùò Ýèåóå ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò óå áõóôçñÞ åðéôÞñçóç. Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Με νέα απόφαση, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαιροποιεί τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας αυστηρές ποινές για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα επικεντρωθούν φέτος το καλοκαίρι στην αντιμετώπιση των “πειραγμένων” ταμειακών μηχανών, μετά την υποχρεωτική διασύνδεσή τους με τα POS.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν αυστηροί έλεγχοι για άλλες φορολογικές παραβάσεις όπως η μη έκδοση αποδείξεων και η μη καταχώρησή τους στην ειδική πλατφόρμα της Αρχής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Με νέα απόφαση, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επικαιροποιεί τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας αυστηρές ποινές για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων. Ειδικότερα, για την παραποίηση των ταμειακών μηχανών προβλέπεται «λουκέτο» για διάστημα έως και δύο ετών. Συγκεκριμένα:

  • Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών: Αναστολή λειτουργίας από 2 έως 10 ημέρες.
  • Λουκέτο 48 ωρών: Σε περίπτωση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης άνω των 10 παραστατικών ή όταν η αξία των μη εκδοθέντων παραστατικών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
  • Μη διαβίβαση στοιχείων: Η ίδια ποινή ισχύει για μη διαβίβαση άνω των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης ή όταν η αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Επιπλέον, η λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται για 4 ημέρες (96 ώρες) αν εντός διετίας διαπιστωθεί υποτροπή, ακόμη και σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου. Σε αυτήν την περίπτωση, αρκεί η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών, ανεξαρτήτως αξίας. Άμεσα σφραγίζεται για 10 ημέρες η επιχείρηση όταν διαπιστώνονται επανειλημμένες παραβάσεις εντός 2 φορολογικών ετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παραποίηση ταμειακών μηχανών

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης αναστέλλεται από 2 έως 12 μήνες για τον κάτοχο-χρήστη του μηχανισμού. Αν η παράβαση αφορά στην επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού ή υλισμικού, το «λουκέτο» ισχύει από 3 έως 24 μήνες.

Παρεμπόδιση ελέγχου

Σε περίπτωση παρεμπόδισης επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με βία ή απειλή κατά των ελεγκτικών οργάνων της ΑΑΔΕ, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης αναστέλλεται μέχρι 1 μήνα. Αν χρησιμοποιηθεί βία ή απειλή με όπλα ή άλλα αντικείμενα, επιβάλλονται σωρευτικά:

  • Πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ
  • Αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης από 2 μήνες έως 6 μήνες, και από 6 μήνες έως 3 έτη σε περίπτωση υποτροπής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: