Συμμετοχή της Γ. Αποστολόπουλος ΑΕ με 38,883% στο Ιατρικό Αθηνών

Συμμετοχή της Γ. Αποστολόπουλος ΑΕ με 38,883% στο Ιατρικό Αθηνών

Η Γ. Αποσοτολόπουλος απέκτησε συνολικά 4.525.504 μετοχές μετά τη λήξη της προαιρετικής δημόσιας πρότασης.

Τη συμμετοχή της αύξησε η εταιρεία  Συμμετοχών Γεώργιος Αποστολόπουλος ΑΕ στο Ιατρικό Αθηνών. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της ανέρχεται πλέον σε 38,883% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Ιατρικού Αθηνών.

Η εταιρεία Γ. Αποστολόπουλος ΑΕ υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση στις 8 Αυγούστου 2013 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών του Ιατρικού Αθηνών, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μία, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα.

Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 και έληξε στις 25 Οκτωβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα 318.064 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,367% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Από τις 9 Αυγούστου μέχρι και τη λήξη της περιόδου αποδοχής, η εταιρεία Γ. Αποσοτολόπουλος απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά 4.525.504 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 5,218% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας σε τιμή ανά μετοχή που δεν υπερέβη το προσφερόμενο τίμημα.

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερθεισών μετοχών, η εταιρεία Γ. Αποστολόπουλος θα κατέχει άμεσα και έμμεσα συνολικά 33.725.871 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 38,883% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Πρόσθετες μετοχές που τυχόν αποκτήσει η Γ. Αποστολόπουλος μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

Διαβάστε ακόμη: Doing Business: H Ελλάδα «σκαρφάλωσε» στην 72η θέση