ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Προχωράει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και  μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών προχωρά η ΤΕΡΝΑ.

Τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού.

Επίσης, θα συζητηθεί η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να διευρυνθεί ο εταιρικός σκοπός.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο με την από 14 Δεκεμβρίου 2016 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 9 Ιανουαρίου 2017, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

2. Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού.

3. Ανακοίνωση αντικατάστασης μέλους Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας η πρώτη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.

Διαδικασία επιστροφής κεφαλαίου

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωση της, το διοικητικό συμβούλιο με την από 14/12/2016 απόφασή του συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των Μετόχων στις 9 Ιανουαρίου 2017 η οποία ως μόνη αρμοδία θα αποφασίσει επί της πρότασης επιστροφής ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους, συνεπεία αύξησης και ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Στην περίπτωση κατά την οποία ληφθεί η σχετική απόφαση, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.