Ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών της Μυτιληναίος

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά ομολογία.

Στα επόμενα εικοστετράωρα αναμένεται η διαπραγμάτευση των 300.000 ομολογιών της Μυτιληναίος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €300 εκατ.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €5,1 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν από την Εκδότρια στο σύνολό τους, εντός του 2017, ως παρατίθεται ακολούθως:

* 80% αυτών, ήτοι, περίπου, €235,9 εκατ. για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και των Θυγατρικών,

* 10% αυτών, ήτοι, περίπου, €29,5 εκατ., για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, και

* 10% αυτών, ήτοι, περίπου, €29,5 εκατ., για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και των Θυγατρικών.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίαση της 12.06.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος έως 300.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά.

Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Τρίτη 27.06.2017.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΜΥΤΙΛΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «MYTILB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Σχετικά άρθρα