19

ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ

ABOUT ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ

Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Κερδών Προ Φόρων (2009 – 2012): 195%

Εξειδικεύεται στην ανακύκλωση όλων των σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων αλλά και στην εμπορία συναφών προϊόντων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 25.245.174,01
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 1.156.518,88
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 40%