5

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 6
Website http://www.elin.gr/el/

ABOUT ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 8

Δραστηριοποιείται στην εµπορία υγρών καυσίµων, λιπαντικών, καυσίµων θέρµανσης, τροφοδοσία σκαφών αναψυχής µε καύσιµα και λιπαντικά. ∆ιαθέτει τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων και πανελλαδικό δίκτυο 614 πρατηρίων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.285,38
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 20,1
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 11,83
Κέρδη προ φόρων (%) 33,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 57,54
Συνολικός δανεισμός (%) -6,5