6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 5
Website http://www.systems-sunlight.com/el/

ABOUT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 9

Μέλος του Οµίλου Γερµανού, είναι ένας από τους µεγαλύτερους παραγωγούς συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας διεθνώς. ∆ιαθέτει βιοµηχανικό συγκρότηµα στο Νέο Όλβιο Ξάνθης και εξάγει το 98% της παραγωγής της σε 100 χώρες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 168,43
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 20,9
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 17,22
Κέρδη προ φόρων (%) 30,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 61,48
Συνολικός δανεισμός (%) -28,1