8

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 9
Website http://www.petropoulos.com/gr/

ABOUT ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε.Β.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 12

Ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέµει και υποστηρίζει προϊόντα αυτοκινητοβιοµηχανίας. Κατέχει σηµαντική θέση στην ελληνική αγορά στους τοµείς δραστηριότητάς της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 93,10
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 19,2
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 4,80
Κέρδη προ φόρων (%) 29,0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 16,80
Συνολικός δανεισμός (%) -6,7