1

ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 1
Website http://www.tekal.gr/el/

ABOUT ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 1

Ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται στη µηχανική, την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και την παροχή υπηρεσιών που άπτονται των τοµέων αυτών. Εξειδικεύεται στα λιµενικά και, γενικά, στα δηµόσια έργα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 53,86
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 98,6
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 19,88
Κέρδη προ φόρων (%) 235,0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 1,80
Συνολικός δανεισμός (%) -17,7