2

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 3
Website http://www.terna.gr/el/

ABOUT ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 3

Είναι ο κατασκευαστικός βραχίονας του Οµίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, µε έντονη παρουσία στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Αναλαµβάνει µεγάλα έργα για το ∆ηµόσιο µέσω διαγωνισµών είτε αυτόνοµα είτε σε κοινοπρακτική βάση.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 825,96
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 24,5
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 120,80
Κέρδη προ φόρων (%) 63,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 168,63
Συνολικός δανεισμός (%) -31,5