3

ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.Β.Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 4

ABOUT ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.Β.Ε

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 6

Λειτουργεί στην ελληνική αγορά χάλυβα για πάνω από 65 χρόνια. Διαθέτει δύο ξεχωριστά κέντρα επεξεργασίας λευκοσιδήρου και ανοξείδωτου χάλυβα στη Δυτική Αττική και μια τρίτη μονάδα εμπορίας και διανομής προϊόντων στην Θεσσαλονίκη. Παράγει ηλεκτρολυτικό λευκοσίδηρο, ηλεκτρολυτικά επιχρωμιωμένο χάλυβα, καθώς και πλατέα, επιμήκη και λοιπά προϊόντα χάλυβα.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 75,37
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 24,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 4,92
EBITDA (%) 49,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -