79

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 90
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.alumil.com/

ABOUT ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 202,07
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 15,39
EBITDA (%) 79,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 17,66
Συνολικός δανεισμός (%) -87,7