80

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 93
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.nireus.com/

ABOUT ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 197,81
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 6,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 22,44
EBITDA (%) -34,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 151,13
Συνολικός δανεισμός (%) 11,8