97

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 86
Website http://www.anamet.gr

ABOUT ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 155,75
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -20,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 1,28
EBITDA (%) 160,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 35,94
Συνολικός δανεισμός (%) 28,1