96

Α.Ν.Ε.Κ. A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 104
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.anek.gr/en/

ABOUT Α.Ν.Ε.Κ. A.E.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 157,58
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -1,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 25,57
EBITDA (%) -13,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 296,48
Συνολικός δανεισμός (%) 0,3