87

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 117
Website http://www.kritikos-sm.gr

ABOUT ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 179,62
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 24,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 5,67
EBITDA (%) 11,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 16,81
Συνολικός δανεισμός (%) 6,8