86

ΟΑΣΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 83
Website http://www.oasa.gr

ABOUT ΟΑΣΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 182,45
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -9,4
EBITDA (εκ. ευρώ) -30,73
EBITDA (%) 27,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -