29

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 28
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.halcor.com/el/

ABOUT ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 629,90
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -7,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 19,62
EBITDA (%) -
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 346,35
Συνολικός δανεισμός (%) -45,1