28

ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 38
Website http://www.elval.gr/default.asp?la=2

ABOUT ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 771,01
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 71,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 72,75
EBITDA (%) 82,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 118,36
Συνολικός δανεισμός (%) -18,4