17

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 20
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.elin.gr/

ABOUT ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Ο όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία τριετές επιχειρηματικό πλάνου που προέβλεπε δραστική μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτική δομής, επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, έλεγχο και μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων και επέκταση δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά. Η υλοποίηση του πλάνου αυτού είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση πωλήσεων, τη σημαντική ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και την ισχυρή κερδοφορία.  Έτσι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ το α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε €652.6 εκατ. έναντι €592.4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2016, καταγράφοντας αύξηση 10%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.296,28
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 26,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 13,32
EBITDA (%) 8,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 59,62
Συνολικός δανεισμός (%) -3,6