48

ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 47
Website http://www.elta.gr/el-gr/home.aspx

ABOUT ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 342,87
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -5,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 14,34
EBITDA (%) -24,5
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 131,99
Συνολικός δανεισμός (%) 8,1