47

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 61
Website http://www.ergose.gr/view.php?&id=13&lang_code=en

ABOUT ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 349,07
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 26,8
EBITDA (εκ. ευρώ) -0,01
EBITDA (%) -
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -