35

ΕΤΕΚΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 33
Website http://eteka.com.gr/en/

ABOUT ΕΤΕΚΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 486,27
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -11,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 3,35
EBITDA (%) 22,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 29,65
Συνολικός δανεισμός (%) 1,0