34

ΠΕΝΤΕ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 34
Website https://www.5ae.gr

ABOUT ΠΕΝΤΕ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 519,06
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 9,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 38,93
EBITDA (%) 111,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -