75

ΓΙΟΥΛΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 78
Website http://www.yioula.gr/

ABOUT ΓΙΟΥΛΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 223,52
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 2,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 68,25
EBITDA (%) 5,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 316,51
Συνολικός δανεισμός (%) 2,2