74

ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 68
Website www.silkoil.gr/

ABOUT ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 223,73
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -14,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 2,02
EBITDA (%) -6,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 15,01
Συνολικός δανεισμός (%) 15,2